irin_chan: (Default)
[personal profile] irin_chan
  • Song by : チョリスP (ChorisuP)
  • Song link : on vocal / off vocal
  • Transliterated by: irin-chan
pajama sugata de miageru
hoshizora ni kyou mo kokoro odorasete
ashita ii koto aruyo netto
oshiete kurete iruyou na kigashita (hi!)

(lalalala...)

boku no himitsu ha ne
pajama sugata de neru koto
yamena kyatte omou kedo
yamena kyatte omou deshou

pajama rekijiyuu yonnen no
boku ga iu no mo nan desuka
nayami no ooi toshigoro de
senobi bakari no eburidei

orion za ga miete ha kakure
shiroi to iki ga nagasareta
hoshi kuzutachi no kakurenbo wo  
miageru fuyu no hoshi no shita (hi!)

pajama sugata de kazoeta
hitsuji no kazu kazoete kyou mo ichi ni san
itsumo rohhiki atari kara
kioku ga tonde shimau no naze nano (hi!)

(lalalala...)

shiawase no koushiki ha
egao purasu shotokeki
shiawase no katachi ha ne
iroiro oku nin oku iro
hitomi shiri rekijyuu yonnen no
boku ga dangen ita shimasu
hajimete kawasu hito kotoba ga
angai muzukashii no desu

fuyu no nioi ni tsutsumarete
kisetsu wo kanji me wo tojita
san san to furu yuki no you ni 
suteki ni hoshi mo tsumorebana (hi!)

pajama sugata de miageru
hoshizora ni kyou mo kokoro odorasete
ashita ii koto aruyo netto
oshiete kurete iruyou na kigashita (Yeah!)

pajama sugata de kazoeta
hitsuji no kazu kazoete kyou mo ichi ni san
itsumo rohhiki atari kara
kioku ga tonde shimau no naze nano

kirari hoshi ga nagareteku
kirai nayami goto nante
kieru hoshizora to tomo ni boku mo neruyo
pajama de
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

irin_chan: (Default)
irin_chan

July 2011

S M T W T F S
     12
345678 9
101112131415 16
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 11:46 am
Powered by Dreamwidth Studios