irin_chan: (Default)
[personal profile] irin_chan
ame akari
sora ni ha pikapika niji
sakura na mi ki michi
kake no boru

roji ura
koneko ga ohayou

ima mune ni koboreteru oto
naname hidarimae
kimi ga ite
doki doki
kyou ga umareta
kimi no me ni
nani wo utsusou
kaze no iro
soyogu na no hana
shabonda ma hamaru
rakugaki kureyon de

meguru hajimari no asa
aoi sora
nagare dashita onbu wo otsumete
kimi to watashi no kimochi
yureteru no
nijiiro ni hanaka saku kokoro

kureyon miyujiamu (museum)

tsumasaki de
fumidashita sekai dewa
kiniro no torito
usagi tachi
hidamari koucha de ocha kai
hora konoshiyunkan no toki wo
kizami tsudzuketeru taisetsuna
mainichi uta ni kometa no
kimi no me ha
nani wo miteru no
yasashikute suikomaresou
kagi hakai tenai
kimi ni dake miseru yo
kuroro

mizuiro momoiro
orenji kimidori
aka ao
subete dakishime utauyo

todoke
watashi no kimochi
tsutaetai
afure dashita
kureyon egaite
utau watashi no kimochi
sono mama de
kikoeteru?
ugoki dasu
kokoro
daisuki!

meguru hajimari no asa
aoi sora
nagare tashita onbu wo otsumete
kimi to watashi no kimochi
yureteru no
kureyon de egaiteku mirai
sagasou iro
ima ima ima
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User (will be screened)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

irin_chan: (Default)
irin_chan

July 2011

S M T W T F S
     12
345678 9
101112131415 16
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 11:46 am
Powered by Dreamwidth Studios