irin_chan: (Default)
[personal profile] irin_chan
shita ttarazu na men tamade
yozora wo nameru 
oborete sekai ha mawaru
guru guru mawaru
furatsuku machi nami chidori ashi
kozeni mo nai
kake komi jouja da ima no uchi
sare ano yoiki

choito no hazu ga kantan ni
hadome wo nakusu
doko he itta to sagasu furi

ah sarushibai
nomi takunai noni nomi komare
haki dashi mo sezu
doro bune tabiji ha mada tsudzuku 
hore ato mou ippai

zannen mu nen na noumiso ni 
sukoburu kikurashii
tada fuku sayou ha sanbai gaeshi 
baka no nomigusuri

ah machigai jinsei uwa no sora
tokku no mirai
hore mada naoranu to iribitari 
baka no nomigusuri

sakana ga nai to boro goya de
shuran ga wameku  
shikata ga nai to mizugara no
koyubi wo kajiru
sakaya no onna mo tochi kurui
omoya wo hiraku
naka kara kodomo no sakebi goe 
mou mise jimai

hitori nagusame tsukare hate
sore demo ikurashii
tada botai mo nai mama hiraoyogi 
baka no nomigusuri

ah jii shiki kajou na jibau jiki
kikitaku mo nai
mada samenuto dada kone uki shizumi 
baka no nomigusuri

bon jin bon tai kono yo ga warui to
kai dame takara kuji 
hirotte saisen yare kamidanomi da 
ashita koso ii tenki

gusuri majiri kyou mo ame fureba
yurare taore haitsukubari 
shiru wo nameru 
 
zannen mu nen na noumiso ni 
shuushin munou na noumiso ni 
sukoburu kikurashii
tada fuku sayou ha sanbai gaeshi
baka no nomigusuri
 
ah machigai jinsei uwa no sora
tokku no mirai
hore mada naoranuto iribitari
mata baka ha nonda 
hitori nagusame tsukare hate
sore demo ikurashii
tada botai mo nai mama nama kawaki 
baka no nomigusuri
 
ah jiishiki kajou ha tondetta
jibou jiki tsuide ni ittetta

yare itsuka ha sameru to
uite ha shizunde 
ima sara te okuresa 
hore mou ippai
 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

irin_chan: (Default)
irin_chan

July 2011

S M T W T F S
     12
345678 9
101112131415 16
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 11:46 am
Powered by Dreamwidth Studios